Serveis

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

 

 

Comptabilitat aplicant el pla general de comptabilitat, decret de M.I. Govern del 23 de juliol de 2008.

Lectura i facturació mensual dels consums de calefacció, aigua calenta i aigua corrent.

Control i avís de qualsevol reparació o incidència que pugui patir la comunitat, posant-nos en contacte amb l´industrial que s´escaigui en cada cas (calefactor, lampista, fuster, manteniment d´ascensor, etc.)

Gestió bancària dels rebuts de lloguer, de la facturació de consums i de la comunitat.

Gestió de retorns.

Elaboració i facturació del pressupost anual de la comunitat de propietaris.

Convocatòria i assistència a les assemblees, i aixecar acta.

La realització de totes les funcions que per llei i/o estatuts de la comunitat siguin atribuïbles a l´administrador.

Servei d´atenció individualitzada al propietari i/o llogater, en horari d´oficina.

Gestió no residents fiscals.

Gestió presentació comptes anyals al M.I.Govern.

INSTAL·LACIONS

Servei d´atenció al propietari i/o llogater.

Sala de reunions amb capacitat màxima de 15 persones.

Datos personales
Datos del inmueble